അവരെന്ത് കരുതും.ഖലീൽ ശംറാസ്

നീ നിന്റെ
ചിന്തകളേയും
വികാരങ്ങളേയും
കാണുന്നു,
കേൾക്കുന്നു,
അനുഭവിക്കുന്നു.
മറ്റുള്ളവരും
അതു കാണുകയും
കേൾക്കുകയും
അനുഭവിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നുവെന്ന്
തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു.
അതുകൊണ്ട്
പലതും പ്രവർത്തിക്കാൻ
നീ മടിക്കുന്നു.
അവരെന്തു കരുതുമെന്ന്
വലിയ തീരുമാനങ്ങളിൽനിന്നും
പിന്തിരിയുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്