ഒഴിവാക്കേണ്ട അറിവുകൾ.ഖലീൽശംറാസ്

അറിഞ്ഞ എല്ലാ
അറിവുകളും
ഉപയോഗപ്പെടുത്താനോ
സുക്ഷിക്കാനോ ഉള്ളതല്ല.
അതിൽ ഒരുപാട്
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടവയും
അവഗണിക്കേണ്ടതും ഉണ്ട്.
അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ
ആ വേദനിപ്പിക്കുന്ന അറിവുകൾ
നിന്റെ മനസ്സിൽ മുഴച്ചു നിൽക്കാനും
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്താനും
സാധ്യതയുണ്ട്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്