ഒഴിവാക്കേണ്ട അറിവുകൾ.ഖലീൽശംറാസ്

അറിഞ്ഞ എല്ലാ
അറിവുകളും
ഉപയോഗപ്പെടുത്താനോ
സുക്ഷിക്കാനോ ഉള്ളതല്ല.
അതിൽ ഒരുപാട്
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടവയും
അവഗണിക്കേണ്ടതും ഉണ്ട്.
അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ
ആ വേദനിപ്പിക്കുന്ന അറിവുകൾ
നിന്റെ മനസ്സിൽ മുഴച്ചു നിൽക്കാനും
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്താനും
സാധ്യതയുണ്ട്.

Popular Posts