അളവെടുത്ത ശേഷം.ഖലീൽശംറാസ്

എല്ലാ വാക്കും
എവിടേയും എടുത്ത്
പ്രയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല.
ശ്രോദ്ധാവിന്
നിന്റെ വാക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുമോ
എന്ന് അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തിയ
ശേഷമേ
മനസ്സിലുദിച്ച ആശയത്തെ
വാക്കായി ശ്രാദ്ധാവിന്
സമർപ്പിക്കാവൂ.
ചെരുപ്പും വസ്ത്രവും
എല്ലാം അളവിനനുസരിച്ച്
തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോലെ.

Popular Posts