അളവെടുത്ത ശേഷം.ഖലീൽശംറാസ്

എല്ലാ വാക്കും
എവിടേയും എടുത്ത്
പ്രയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല.
ശ്രോദ്ധാവിന്
നിന്റെ വാക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുമോ
എന്ന് അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തിയ
ശേഷമേ
മനസ്സിലുദിച്ച ആശയത്തെ
വാക്കായി ശ്രാദ്ധാവിന്
സമർപ്പിക്കാവൂ.
ചെരുപ്പും വസ്ത്രവും
എല്ലാം അളവിനനുസരിച്ച്
തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോലെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras