വിമർശിക്കപ്പെടയിടത്ത് നിന്റെ വിജയമുണ്ട്.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്നിൽ വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന
ഏതെങ്കിലും ഒരു
ശീലമുണ്ടെങ്കിൽ.
അതിലാണ് നിന്റെ
ജീവിതത്തിന്റെ
വിജയമാർഗ്ഗമുള്ളത്.
അതിനെ ശരിയായ ദിശയിൽ
ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്കൊണ്ട്
വിമർശിക്കാൻ പാകത്തിൽ
നിന്നിൽ മുഴച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളു.
ആ ശീലത്തെ
എത്രയും പെട്ടെന്ന്
അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ദിശയിലേക്ക്
തിരിച്ചു വിടുക.
ഇനി ആരെങ്കിലും നിന്നെ
വല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നവനെന്നും
കത്തിയടിക്കുന്നവനെന്നും
ആല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ശീലവുമായി ബസപ്പെട്ട മറ്റെന്തെങ്കിലും പേരിൽ
വിമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ
അവിടെ നീ നിന്റെ
വിജയസാധ്യത കണ്ടെത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്