ഓരോ അനുഭവവും.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ അനുഭവവും
ഒരു കഥയാണ്.
അല്ലെങ്കിൽ
പല പല മനുഷ്യർ
അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാവുന്ന
പേനകൊണ്ട്
രചിച്ച്
അവർ അനുഭവിക്കുന്ന
നാടകമാണ്
നീയും
അതിലൊരാൾ മാത്രം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്