പോസിറ്റീവ് അറിവ്.ഖലീൽശംറാസ്

എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച്
പോസിറ്റീവായ അറിവു നേടാൻ
സമയം നീക്കിവെച്ചു നോക്കൂ.
മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു
അനുഭൂതി അനുഭവപ്പെടും.
പ്രണയിച്ചവർ അനുഭവിച്ച
സ്നേഹാനുഭൂതി പോലെ.

Popular Posts