ഇന്നലെകളിലെ വേദന.ഖലീൽശംറാസ്

പലപ്പോഴും എന്നോ
ഏതോ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ
അനുഭവിച്ച ഒരു വേദനയെ
ആ സാഹചര്യവുമായി
ഒരു പൊരുത്തവും
ഇല്ലാത്ത
ഈ ഒരു സമയത്തിലേക്കും
സാഹചര്യത്തിലേക്കും
കൊണ്ടുവന്ന്
ഈ ഒരു നല്ല
സാഹചര്യത്തെയും
വികൃതമാക്കുകയാണ് പലരും.
നീ വേദനിച്ച സാഹചര്യം
മാഞ്ഞു പോയ അതേയിടത്ത്
അതുണ്ടാക്കിയ വൈകാരിക
മാലിന്യമായ വേദനയും
സംസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.
അല്ലാതെ അതും വഹിച്ച്
നടക്കുകയല്ല വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്