നോട്ടം. ഖലീൽശംറാസ്

നോട്ടം സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ
അത് ചെന്നെത്തുന്നത്
മറ്റുള്ളവരിലെ തെറ്റുകൾ
കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും.
വിശാലമായ ശരികളിലേക്കൊന്നും
കാഴ്ച പതിക്കാതെ
നല്ല കറേ കാഴ്ചകൾ
കാണാനും അനുഭവിക്കാനുമുള്ള
അവസരമാവും
ഇതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്.

Popular Posts