നോട്ടം. ഖലീൽശംറാസ്

നോട്ടം സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ
അത് ചെന്നെത്തുന്നത്
മറ്റുള്ളവരിലെ തെറ്റുകൾ
കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും.
വിശാലമായ ശരികളിലേക്കൊന്നും
കാഴ്ച പതിക്കാതെ
നല്ല കറേ കാഴ്ചകൾ
കാണാനും അനുഭവിക്കാനുമുള്ള
അവസരമാവും
ഇതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്