സ്വാതന്ത്ര്യം.ഖലീൽശംറാസ്

ആർക്കും തച്ചുടയ്ക്കാനോ
വിലക്കേൽപ്പിക്കാനോ
കഴിയാത്ത ഒന്നുണ്ട് നിനക്ക്.
അത് നിന്റെ ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യം ആണ്.
നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ
സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും
ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ
ഫലപ്രദമായി
വിനിയോഗിക്കുന്നതിലാണ്.
ഭാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക്
മുന്നിലൊന്നും
അടിപതറാതെ,
ആടിയുലയാതെ
നിന്റെ ചിന്തകളെ
സന്തോഷത്തിന്റേയും
അറിവിന്റേയും പക്ഷത്ത്
പിടിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ
നീ സ്വാതന്ത്ര്യം
അനുഭവിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്