പ്രവർത്തിയുടെ അന്തരീക്ഷം.ഖലീൽശംറാസ്

ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു
കാര്യത്തിന്റേയും
അന്തരീക്ഷം
സംതൃപ്തിയും
സന്തോഷവും ആയിരിക്കണം.
നിന്റ്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക്
പിറകിൽനിന്നും
നിന്റെ ചിന്തകമാണ്
ഈ ഒരന്തരീക്ഷം
സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത്.
ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു
പ്രവർത്തിയേയും
മുശിപ്പില്ലാതെ സമീപിച്ച്
അതിനെ ഒരു
ഹോബിയാക്കി കാണുകയാണ്
നീ ചെയ്യേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്