സത്യത്തിന്റെ ചിത്രം.ഖലീൽശംറാസ്.

വലിയൊരു സത്യത്തിൽ
ചെറിയൊരു തെറ്റിനെ
കണ്ടെത്തി.
ആ തെറ്റിനെ വലുതാക്കി വലുതാക്കി
ചിത്രീകരിച്ച്
ആ ചിത്രത്തെ സത്യത്തിന്റെ
യഥാർത്ഥ ചിത്രമായി
ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള
ഒരു വലിയ
പ്രവണത ഇന്ന്
സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
വാർത്താമാധ്യമങ്ങളും
നാട്ടു വർത്തമാനങ്ങളും
ഈ വിഷയങ്ങളിൽ
കേന്ദ്രീകരിച്ചാവുന്നു.
അവസാനം സത്യത്തിന്റെ
നേരെ വിപരീതമായ
ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ
ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു..

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്