ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക.ഖലീൽശംറാസ്.

ഏതൊരു ബന്ധത്തിലും
അത്യാവശ്യമായിവേണ്ട കാര്യം
അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയലാണ്.
അതിന് പിന്തുണയായി
നില നിൽക്കുക എന്നതാണ്.
അവരുടെ ആത്മബോധത്തെ
തിരിച്ചറിഞ് അവരായിമാറി
താങ്ങും തണലുമായി വർത്തിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras