പ്രതിഫലനം. ഖലീൽശംറാസ്.

പോസിറ്റീവായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്കായി
കാത്തിരിക്കരുത്
കാരണം അങ്ങിനെയൊന്ന്
ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ഉണ്ടാവാൻ പോവുന്നില്ല.
കാരണം ഏതൊരു
സാഹചര്യത്തേയും
പോസിറ്റീവ് ആക്കുന്നത്
സാഹചര്യങ്ങൾ സ്വയമല്ല.
മറിച്ച് ആ സാഹചര്യത്തെ
അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന
മനുഷ്യന്റെ
മാനസിക മനോഭാവമാണ്.
അതുകൊണ്ട്
നിന്റെ പോസിറ്റീവ് മനോഭാവം
നിലനിർത്തുക.
അപ്പോൾ പുറം ലോകവും
അതിന്റെ പ്രതിഫലനമാവും.

Popular Posts