പ്രതിഫലനം. ഖലീൽശംറാസ്.

പോസിറ്റീവായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്കായി
കാത്തിരിക്കരുത്
കാരണം അങ്ങിനെയൊന്ന്
ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ഉണ്ടാവാൻ പോവുന്നില്ല.
കാരണം ഏതൊരു
സാഹചര്യത്തേയും
പോസിറ്റീവ് ആക്കുന്നത്
സാഹചര്യങ്ങൾ സ്വയമല്ല.
മറിച്ച് ആ സാഹചര്യത്തെ
അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന
മനുഷ്യന്റെ
മാനസിക മനോഭാവമാണ്.
അതുകൊണ്ട്
നിന്റെ പോസിറ്റീവ് മനോഭാവം
നിലനിർത്തുക.
അപ്പോൾ പുറം ലോകവും
അതിന്റെ പ്രതിഫലനമാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras