പോസിറ്റീവ് ആയ മരണാന്തര ജീവിതം.ഖലീൽശംറാസ്

ആരേയും കുറ്റപ്പെടുത്താതെ,
ആരോടും അസൂയപ്പെടാതെ,
അറിവുകൾ നേടി,
ഈശ്വര സമർപ്പണത്തിലൂടെ
സമാധാനം കൈവരിച്ച്,
ക്ഷമ കൈകൊണ്ട്
തികച്ചും പോസിറ്റീവ് ആയി ജീവിക്കുക.
ആ പോസിറ്റീവിറ്റി
നിന്നിലേക്ക് തികച്ചും
പോസിറ്റീവ് ആയ
മരണാന്തര ജീവിതത്തേയും
ആകർശിക്കും.

Popular Posts