മാർക്ക്.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ ബന്ധത്തിനും
ദിവസത്തിനും
സാഹചര്യങ്ങൾക്കും
നന്മയുടെ തോതിനനുസരിച്ച്
ഒന്ന് മാർക്കിട്ടു നോക്കൂ.
എവിടെയൊക്കെയാണ്
തിരുത്തേണ്ടത് എന്ന്
അപ്പോൾ വ്യക്തമാവും.

Popular Posts