സമ്പത്ത്.ഖലീൽശംറാസ്.

സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും
കൈവരിക്കാൻവേണ്ടി
അവ രണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുത്തി
സമ്പത്ത്
സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ
അർത്ഥമില്ല.
എത്ര സമ്പാദിക്കുമ്പോഴും
അവ
സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും
നിലനിർത്തികൊണ്ടാവണം.

Popular Posts