സുഖം.ഖലീൽശംറാസ്.

ഏതൊരു പ്രായത്തിൽ
അനുഭവിക്കുന്ന സുഖവും
മറ്റതൊരു പ്രായത്തിലും
അനുഭവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം
എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്.
കാരണം സുഖം
എന്നത് സമയത്തിന്റെ
സ്പർശനമേറ്റ് ചുക്കിചുളിഞ്ഞ
ശരീരത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതല്ല.
മറിച്ച് വാർദ്ധക്യം
ബാധിക്കാത്ത
മനസ്സിൽനിന്നും വരുന്നതാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്