അവർ.ഖലീൽ ശംറാസ്

അവർ നിന്നോട്
സംസാരിക്കുന്ന വിഷയത്തേക്കാളും
അവരുടെ വൈകാരിക
പ്രതികരണങ്ങളേക്കാളും
നീ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്
അവരെന്ന വ്യക്തിക്കാണ്.
രവരുടെ വികാരവിചാരങ്ങൾക്കും
വാക്കുകൾക്കും
അവരെന്ന വ്യക്തികൾ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്