തീരുമാനങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിലല്ല
കഴിവ്.
നീട്ടിവെയ്പ്പും
മുശിപ്പും
ഒഴിവാക്കി
അവ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിലാണ്
മനുഷ്യന്റെ കഴിവ്.

Popular Posts