സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ.ഖലീൽ ശംറാസ്.

സൗഹൃദം നേരിട്ട്
പങ്കുവെയ്ക്കാൻ സമയം
കണ്ടെത്തുക.
ആ പങ്കുവെയ്ക്കൽ
പലപ്പോഴും
ജീവിതത്തിലെ നല്ല
ജീവിതമുഹൂർത്തങ്ങളിലേക്ക്
തിരികെ പോയി
അവിടെ അനുഭവിച്ച
നല്ല അനുഭൂതികളെ
തിരികെ കൊണ്ടുവരലാണ്.
അവിടെയുള്ള
സംഗീതം വീണ്ടും ശ്രവിച്ചും
കാഴ്ച്ചകളെ അനുഭവിച്ചും
സുഗന്ധം മണത്തും
ഈ സമയത്തിലേക്ക്
ഒരു വിനോദയാത്ര കഴിഞ്ഞു
തിരിച്ചുവരലാണ്.
പക്ഷെ സൗഹൃദ ചർച്ചകദിലൊന്നും
നെഗറ്റീവ് വിഷയങ്ങൾ
ഇല്ലാതിരിക്കാൻ
ശ്രമിക്കണം.

Popular Posts