മരണം എവിടെ.ഖലീൽ ശംറാസ്

മരണം വൃദ്ധർക്കരികിലാണെന്ന് മാത്രം
പറയരുത്.
മനുഷ്യനാവാൻ അവസരം
ലഭിക്കാതിരുന്ന ബീജങ്ങളും.
പലതിനേറെയും പേരിൽ
പിറക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും
നിശേധിക്കപ്പെട്ട
മനുഷ്യരുടേയും
എണ്ണത്തിനു മുമ്പിൽ
ഹൃദ്ധരായി മരിച്ചവരുടെ
എണ്ണം എത്രയോ ചെറുതാണ്.

Popular Posts