മരണം എവിടെ.ഖലീൽ ശംറാസ്

മരണം വൃദ്ധർക്കരികിലാണെന്ന് മാത്രം
പറയരുത്.
മനുഷ്യനാവാൻ അവസരം
ലഭിക്കാതിരുന്ന ബീജങ്ങളും.
പലതിനേറെയും പേരിൽ
പിറക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും
നിശേധിക്കപ്പെട്ട
മനുഷ്യരുടേയും
എണ്ണത്തിനു മുമ്പിൽ
ഹൃദ്ധരായി മരിച്ചവരുടെ
എണ്ണം എത്രയോ ചെറുതാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്