എന്ത് പഠിച്ചു.ഖലീൽ ശംറാസ്

അവരെന്തു പറഞ്ഞു
എന്നതിലല്ല.
മറിച്ച് അവർ
പറഞ്ഞതിനെ
നീയെങ്ങിനെ
വ്യഖ്യാനിച്ചു എന്നതും
അതീലൂടെ
എന്ത് പഠിച്ചു
എന്നതുമാണ് പ്രധാനം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്