ചിന്തകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.ഖലീൽശംറാസ്.

നിന്റെ ചിന്തകൾ
ഫലപ്രദമായി
തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
നിന്റെ നല്ല ചിന്തകൾ ആണ്
നല്ല അനുഭവങ്ങൾ
ആയി പരിണമിക്കുന്നത്.
നിന്റെ ചീത്ത
ചിന്തകളാണ്
ചീത്ത അനുഭവങ്ങളായി
പരിണമിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്