തടസ്സം..ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും
ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും മുമ്പിലെ
ഏക തടസ്സം
നിന്റെ തെറ്റായ
നെഗറ്റീവ് വിശ്വാസങ്ങളിലൂന്നിയുള്ള
ചിന്തകൾ ആണ്.
എനിക്കതിന് സാധ്യമല്ല,
നീട്ടിവെയയ്ക്കാം,
തുടങ്ങിയ ശക്തമായ
ബ്ലോക്കുകൾ
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
വഴിയിൽ തീർത്തതുകൊണ്ടാണ്
പലതും
പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്