നല്ല ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കാൻ.ഖലീൽശംറാസ്

ആത്മ നിയന്ത്രണവും
സാഹചര്യത്തിലെ
അഭിനേതാക്കളെ
നിന്റെ കണ്ണിലൂടെ
കാണാതെ
അവരിലൂടെ കാണാനും
അരുടെ കാതിലൂടെ കേൾക്കാനും
അവരുടെ മനസ്സിലൂടെ
അനുഭവിക്കാനും
കഴിഞാൽ
നിനക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം
എതൊരു സമയത്തും
സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്