ചിന്തയിലേക്ക് നോക്കൂ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ചിന്തയിലേക്ക്
ഒന്നു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ.
ചിന്തകളെ ഒന്നു ശ്രവിച്ചു നോക്കൂ.
അവിടെ നിന്റെ
പ്രശനത്തെകാണാം.
ആ ചിന്തയുടെ
തൊട്ടു പിറകിൽ
ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ
പരിഹാരവും ഉണ്ടാവും.
പ്രശ്നത്തെ കണ്ടശേഷം
പെട്ടെന്ന് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിലേക്ക്
ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ.
ആ നിമിഷംതന്നെ
നിനക്ക് ആശ്വാസം
ലഭിക്കുന്നതും കാണാം.

Popular Posts