സ്ഥിരമായ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

സ്ഥിരമായ ചെറിയ ചെറിയ
മാറ്റങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാവുക.
ആ മാറ്റങ്ങൾക്കൊടുവിൽ
വലിയ നല്ലൊരു ശീലം
രൂപപ്പെടുന്നത്
നിനക്ക് കാണാം.
അതാണ് ആ
മാറ്റങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന
വലിയ സമ്മാനം.

Popular Posts