സ്ഥിരമായ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

സ്ഥിരമായ ചെറിയ ചെറിയ
മാറ്റങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാവുക.
ആ മാറ്റങ്ങൾക്കൊടുവിൽ
വലിയ നല്ലൊരു ശീലം
രൂപപ്പെടുന്നത്
നിനക്ക് കാണാം.
അതാണ് ആ
മാറ്റങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന
വലിയ സമ്മാനം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras