പ്രതികരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം.ഖലീൽശംറാസ്

ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും.
തന്റെ ആന്തരിക പ്രതികരണരീതി
എങ്ങിനെയാവണമെന്ന
ആർക്കും വാലത്താനാവാത്ത
സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യനുണ്ട്.
ശത്രുവിനെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച
കോമാളിയായി കാണാനും.
കോപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
മനുഷ്യന്റെ മരിച്ചു
കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ ചിന്തിക്കാനും.
ഒരു പാട് മനുഷ്യർ
ഒത്തുകൂടുന്നയിടത്ത്
ഒരൊറ്റ ആളിലേക്ക്
ശ്രദ്ധചെലുത്താനും
മനുഷ്യനു കഴിയും.
ഈ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ
സ്വാതന്ത്ര്യം ഫലപ്രദമായി
വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ
മനുഷ്യർ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴാണ്
പല സാഹചര്യങ്ങളിലും
സ്വന്തം സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെട്ടുപോവുന്നത്.
നിന്റെ വിലപ്പെട്ട
സമാധാനം നഷടപ്പെടാതിരിക്കാൻ
ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം
സമ്പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras