ചിന്തകളുടെ സംഗമം. ഖലീൽ ശംറാസ്

ഓരോ നിമിഷവും
ഒരായിരം ചിന്തകളുടെ
ഒരു വലിയ സംഗമമാണ്.
അതിൽ നിന്നും
ഒന്നിനെ മാത്രം
നിനക്ക് കൂട്ടിനു കൂട്ടാം.
ഏതും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള
സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം
നിനക്കുണ്ട്.
ആ ചിന്തകൾക്കിടയിൽ
നിനക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ
ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള ചിന്തകൾ
ഒരുപാടുണ്ട്
അവയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

Popular Posts