സ്നേഹം.ഖലീൽശംറാസ്.

നിനക്കേറ്റവും
അത്യാവശ്യമായി ലഭിക്കേണ്ട
സ്നേഹം
സ്വന്തം സ്നേഹമാണ്.
ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന്
പലപ്പോഴായി സ്വയം പറയുക.
എന്നിട്ട് ആ സ്നേഹം
സ്വയം സന്തോഷം നൽകിയും
സംതൃപ്തി നൽകിയ
പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടും
പ്രകടിപ്പിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്