നല്ല മനുഷ്യൻ.. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ വാക്കുകൾ
സ്നേഹത്തിന്റെ രാഗങ്ങളായി
മറ്റുള്ളവരുടെ കാതുകളിൽ പതിക്കണം.
നിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ
അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ
സ്നേഹത്തിന്റെ
കവിത എഴുതണം.
നിന്റെ സ്വഭാവം
ഒരു സുഗന്ധമായി
അനനുഭവിക്കുന്നവരിലേക്ക്
പരിക്കണം.
അങ്ങിനെ
നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി
നീ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കണം.

Popular Posts