അളവ്.ഖലീൽ ശംറാസ്

നിന്നെ അളക്കേണ്ട
സ്കെയിൽ നിന്നിൽ
തന്നെയാണ് ഉള്ളത്.
അല്ലാതെ അത്
മറ്റൊരാളിലല്ല.
മറ്റൊരാളുടെ സ്കെയിൽ
വെച്ച് നിന്നെ അളക്കുമ്പോഴാണ്
അളവ് തെറ്റുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്