ശൂന്യതയിൽ നിന്നും വിജയം.ഖലീൽശംറാസ്.

എല്ലാം വിജയങ്ങളും
ശൂന്യതക്കുമേലെ
സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്.
സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിലൂടെയും
ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ദൃശ്യവൽക്കരണത്തിലീഴടെയും
ആ ശൂന്യതയിലേക്ക്
വിലപ്പെട്ടതെന്തൊക്കെയോ
നിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ നിമിഷം
നിനക്കു മുമ്പിലൂമുണ്ട്
ഒരു ശൂന്യത.
ആ ശൂന്യതയിൽ
സമയത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി
വിലപ്പെട്ടതെന്തെങ്കിലും
സൃഷ്ടിക്കാനായി ലക്ഷ്യം
നിർണ്ണയിക്കുക.
എന്നിട്ട്
നിന്റെ അറിവും സാഹചര്യവും
ഉപയോഗപ്പെടുത്തി
പ്രയത്നത്തിലൂടെ
നിന്റെ വിയേത്തെ നിറയ്ക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്