മനസ്സിന്റെ അപകടാവസ്ഥ.ഖലീൽശംറാസ്

ഉറക്കമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ
നിന്റെ മനസ്സ്
വളരെ അപകടകരമായ
ഒരു നിലയിൽ ആയിരിക്കും.
നിനക്ക് ഉറക്കമില്ലായ്മ
ഉണ്ടെന്നും
മനസ്സ് അപകടാവസ്ഥയിലാണെന്നും
ദ്യേശ്യപ്പെടാനും
ശരിയായ രീതിയിൽ
ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല
എന്നുമുള്ള സത്യം
മനസ്സിലാക്കി
ഉറക്കം നികത്തുന്നതുവരെ
മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള
ആശയ വിനിമയത്തിൽ
ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക.
മൗനം പാലിച്ച്
മനസ്സിന്റെ അപകടാവസ്ഥ
പുറത്ത് ചാടാതിരിക്കാൻ
ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്