നീ അപ്രത്യക്ഷനാവുന്ന നിമിഷം.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ ചെറു കോശത്തിലും
നിന്റെ മരണമുണ്ട്.
പല കോശങ്ങൾക്കും
ഈ ഒരു നിമിഷം
മരണത്തിനേറെതായിരുന്നു.
ഒരു നിമിഷത്തിൽ
മരണം
ഓരോന്നോരോന്നായി
നിറവേറ്റിയ ഈ ദൗത്യം
മൊത്തത്തിലായി ചെയ്യും.
അതാണ് ഈ ഭൂമിയിൽനിന്നും
നീ അപ്രത്യക്ഷനാവുന്ന നിമിഷം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്