അവർ തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യരും
അവരവരുടെ ഉള്ളിലെ
വൈകാരിക മാലിന്യങ്ങളെ
പുറത്തോട്ട് തരുന്നവരാണ്.
മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തലായും
മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ദേശ്യമായും
മറ്റും അവരത്
പ്രകടമാക്കുന്നു.
അതിനനുസരിച്ച്
നിന്റെ മനസ്സ് ചാഞ്ചാടുന്നുവെങ്കിൽ
അതിനർത്ഥം
ആ മാലിന്യങ്ങളെടുത്ത്
നീ ഭക്ഷിക്കുന്നുവെന്നാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്