തീപൊരി. ഖലീൽശംറാസ്

ചെറിയൊരു തീപൊരി
മതിയാവും
വലിയൊരു ബന്ധത്തെ
കത്തി ചാമ്പലാക്കാൻ.
ഓരോ സ്നേഹബന്ധവും
രൂപപ്പെടുന്നത്
വെകാരികതയുടെ
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
അവ എളുപ്പത്തിൽ
ഇല്ലാതാവുകയും
ചെയ്യും.
അതുകൊണ്ട്
ബന്ധങ്ങളിൽ അവിശ്വാസത്തിന്റെ
തീപ്പൊരി വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular Posts