നിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്.

നിന്റെ തലച്ചോറിൽ നിന്നും
വരുന്ന ഓരോ
അക്ഷരവും
നിനേറെയും മറ്റുള്ളവരുടേയും
മനസ്സുകളിൽ
സ്നേഹത്തിന്റേയും
അറിവിന്റേയും
വിസ്മയലോകം
തീർക്കാൻവേണ്ടി മാത്രമാവണം.
അല്ലാതെ സ്വന്തത്തേയും
മറ്റുള്ളവരേയും
കുത്തിനോവിക്കാൻ വേണ്ടി
ആവരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്