ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.ഖലീൽശംറാസ്


നിന്റെ ആരോഗ്യം
നിലനിർത്താൻ വേണ്ട
ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൊണ്ട്
എന്തിന് വേണ്ടി
നീ ഉറക്കമൊഴിച്ചാലും
നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത്
വളരെ മുശിഞ ഒരു
പകൽ ആയിരിക്കും.
നിന്റെ ഉദ്യേശത്തിന്റെ
തികച്ചും വിപരീതഫലമായിരിക്കും
അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്