ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം.ഖലീൽശംറാസ്

ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള
ഒന്നാണ് മനുഷ്യന്
ജീവൻ ലഭിച്ച ഈ ജീവിതം.
പക്ഷെ അതിന്റെ
മൂല്യം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനും
മൂല്യം മറന്ന്
ജീവിക്കാനുമുള്ള
എല്ലാ സ്വതന്ത്ര്യവും
ഇവിടെയുണ്ട്.
നിന്നെ നിർബന്ധിക്കാനായി
ഇവിടെ ആരുമില്ല.
പക്ഷെ മൂല്യം ഉൾക്കൊണ്ട്
ജീവിച്ചാൽ
നിനക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംതൃപ്തി
വളരെ വലുതാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras