വ്യത്യസ്ഥ വിശ്വാസങ്ങൾ. My diary.khaleelshamras

ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും ജീവനും ശ്വസനവും വ്യത്യസ്ഥമാണെങ്കിൽ അവന്റെ വിശ്വാസങ്ങളും ആദർശവും വ്യത്യസ്ഥം തന്നെയായിരിക്കും. അങ്ങിനെയാവാനേ കഴിയ...