അവരുടെ ചിത്രം.ഖലീൽശംറാഡ്

നീ നോക്കുന്നത്
മറ്റുള്ളവരിലേക്കല്ല.
മറിച്ച് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ
പകർത്തി
നിന്റെ മനസ്സിൽ
തൂക്കിയിട്ട
അവരുടെ ചിത്രത്തിലേക്കാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras