തടസ്സങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്.

നിന്റെ നീട്ടിവെയ്പ്പും
മുഗപ്പുമാണ്
പലപ്പോഴും നിന്നെ
പലതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ
നിന്നും തടഞ്ഞത്.
നല്ല താൽപര്യത്തിന്റേയും
ആവേശത്തിന്റേയും
മാനസികാവസ്ഥകൊണ്ട്
ആ തടസ്സങ്ങളെ
നീക്കം ചെയ്യക.

Popular Posts