അടിമകൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ഇവിടെ നല്ലൊരു ശതമാനം
മനുഷ്യരും
ആരുടെയൊക്കെയോ
അടിമകളാണ്.
അല്ലെങ്കിൽ .
ഏതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റേയോ
അടിമകളാണ്.
തന്റെ മൂല്യം
മനസ്സിലാക്കാതെ.
തന്റെ മനസ്സിന്റെ
എല്ലാ ശക്തിയും
അവർ
നേതാവിന്റെ ശത്രുപക്ഷത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയും
ശത്രുപക്ഷത്തോട്
അസൂയ കാണിച്ചും
ചോർത്തികളയും.
ഇങ്ങിനെ
ആരുടേയോ അല്ലെങ്കിൽ
എന്തിന്റേയോ അടിമയായി
പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular Posts