അടിമകൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ഇവിടെ നല്ലൊരു ശതമാനം
മനുഷ്യരും
ആരുടെയൊക്കെയോ
അടിമകളാണ്.
അല്ലെങ്കിൽ .
ഏതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റേയോ
അടിമകളാണ്.
തന്റെ മൂല്യം
മനസ്സിലാക്കാതെ.
തന്റെ മനസ്സിന്റെ
എല്ലാ ശക്തിയും
അവർ
നേതാവിന്റെ ശത്രുപക്ഷത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയും
ശത്രുപക്ഷത്തോട്
അസൂയ കാണിച്ചും
ചോർത്തികളയും.
ഇങ്ങിനെ
ആരുടേയോ അല്ലെങ്കിൽ
എന്തിന്റേയോ അടിമയായി
പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്