മനുഷ്യന് വേണ്ടത്.ഖലീൽശംറാസ്.

എല്ലാ മനുഷ്യരും
ഞാനും മരിച്ചുപോവുമല്ലോ
എന്ന പേടിയിൽ
മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നവർ ആണ്.
ആ പേടിച്ചോടുന്ന
മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടത്
നിന്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളല്ല
മറിച്ച്
ആശ്വാസ വാക്കുകളും
സ്നേഹവുമാണ്.

Popular Posts