ഇവിടെയുണ്ട്.ഖലീൽശ0റാസ്

നിനക്ക് വേണ്ട വിഭവങ്ങളെല്ലാം
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലും
അതിലെ സാഹചര്യത്തിലും
ഉണ്ട്.
ആ ഒരു വിശ്വാസത്തെ
മുറുകെ പിടിച്ച്
വിഭവങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക.
ഇനി എന്റെ സമയം നല്ലതല്ല.
സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമല്ല
എന്നൊക്കെയുള്ള
തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളുമായിട്ടാണ്
അനേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ
ഒരിക്കലും നീ അവ കണ്ടെത്താൻ
പോവുന്നില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്