പൈകാരിക മാലിന്യങ്ങൾ.my.diary.khaleelshamras

പല ജീവിതാനുഭവങ്ങളും
നിന്നിൽ കുറേ വൈകാരിക
മാലിന്യങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
പലപ്പോഴും ആ മാലിന്യങ്ങളാണ്
നിന്നിലെ
നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങളായി
പലപ്പോഴും
നിന്റെ മനശാന്തിയും
ആത്മസംതൃപ്തിയും
ഇല്ലാതാക്കുന്നത്.
ഇത്തരം മാലിന്യങ്ങളെ
അപ്പപ്പോൾ തൂത്തു വൃത്തിയാക്കാത്തതിനാലാണ്
നിന്റെ വിലപ്പെട്ട ഇന്നിനേയും
അത് അശുദ്ധമാക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്