പ്രോൽസാഹനം.my diary.khaleelshamras

നിന്നെ ആരും നിരുൽസാഹപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
എല്ലാവരും പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ്.
അവർ വിമർശിക്കുന്നവർ ആണെങ്കിൽ
പോലും
ആ വിമർശനത്തിന് പിറകിലെ
പ്രോൽസാഹനത്തെ. കാണുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്