മാതൃക.my diary.khaleelshamras

ഓരോ മനുഷ്യനും
തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃക വരക്കുന്നു.
മരിക്കുമ്പോൾ
അവ ഇവിടെ ബാക്കിയാവുന്നു.
ആ മാതൃക ജീനുകളിലൂടെ
കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
ചില വിജയിച്ച മാതൃകകളെ
സമൂഹം ഏറ്റെടുക്കുന്നു.
ജീനുകളിലൂടെ
പാരമ്പര്യമായി കൈമാറപ്പെടുന്നതിലും
വേഗത്തിൽ
അവ സമൂഹത്തിലേക്ക്
വ്യാപിക്കുന്നു.

Popular Posts