മാതൃക.my diary.khaleelshamras

ഓരോ മനുഷ്യനും
തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃക വരക്കുന്നു.
മരിക്കുമ്പോൾ
അവ ഇവിടെ ബാക്കിയാവുന്നു.
ആ മാതൃക ജീനുകളിലൂടെ
കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
ചില വിജയിച്ച മാതൃകകളെ
സമൂഹം ഏറ്റെടുക്കുന്നു.
ജീനുകളിലൂടെ
പാരമ്പര്യമായി കൈമാറപ്പെടുന്നതിലും
വേഗത്തിൽ
അവ സമൂഹത്തിലേക്ക്
വ്യാപിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras