ഒരുമ, my diary.khaleelshamras

ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും
ഈ ഒരു നിമിഷത്തോട് വിട പറയേണ്ടതുണ്ട്.
ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും
താൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ നിമിഷത്തിന്റെ
ദൈർഘ്യത്തിൽ
ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല.
ഇതാണ് മനുഷ്യരെ ഒന്നുപ്പിക്കുന്നത്.
ഇതാണ് നീധി.
ഇനി ആ നിധിയോടും ഒരുമeയാടുമുള്ള
നിന്റെ പ്രതികരണമാണ്
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്
നിന്റെ സമയം മുല്യം നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്